Lærerveiledning

Kunnskaper i dyreatferd er viktig for forståelse av økologi og evolusjonslære.

I følge Dyrevelferdslovens §6 kan barn ha selvstendig ansvar for dyr fra de er 16 år, og alle som har ansvar for dyr skal ha tilstrekkelig kompetanse. Slik kompetanse bør derfor oppnås på ungdomstrinnet.

Bruk disse nettsidene for å gi elevene en grunnleggende forståelse, og la dem finne tilleggsstoff i andre kilder.

Forankring i læreplanene

Målet med denne nettsiden er å bidra med fagstoff innen etologi (dyreatferd) og dyrevelferd til bruk i naturfag på ungdomstrinnet, i noen grad også i KRLE. Sidene kan også brukes som bakgrunnsmateriale og inspirasjon for studieretningsfaget biologi i videregående skole.

På naturfag.no og andre aktuelle steder lærere søker etter læringsressurser finnes det svært lite aktuelt fagstoff innen etologi, enda kunnskaper i dyreatferd er viktig for forståelse av økologi og evolusjonslære. Samtidig er dette et tema naturfaglærere vanligvis kan lite om fra før, og noe de lærer lite om i sine biologistudier.

Foreningen Norske Etologer har et spesielt ønske om å rette på dette, og ikke minst bidra til at elever på ungdomstrinnet lærer mer om dyreatferd og også dyrevelferd.

Sidene er på langt nær ferdige pr. august 2015. Vi har egne sider for Etologi, Dyrevelferd og sider for artskunnskap innen atferd. Det er særlig dyreartssidene vi skal jobbe mer med denne høsten. Det blir også egne sider for spesielle temaer innen etologi og dyrevelferd, oppgaver, ordforklaringer, lenker til andre kilder og lærerveiledning der vi forklarer hvordan fagstoffet kan brukes innen læreplanen i naturfag.

Læreplan i naturfag

Etologi og dyrevelferd er temaer som særlig egner seg for temaet Forskerspiren, men i noen grad også Mangfold i naturen, i Læreplanen i naturfag.

I Forskerspiren kan elevene kombinere aktuelt fagstoff med egne atferdsstudier, f.eks. av egne selskapsdyr, husdyr eller ville arter. Elever har gjerne lettere tilgang til selskapsdyr og husdyr enn til vilt for atferdsstudier. Insekter som maur og biller, eller fugler som for eksempel kjøttmeis er også aktuelle observasjonsdyr. Etologi og dyrevelferd kan inngå innen disse målene for Forskerspiren (viktige stikkord uthevet):

  • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
  • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
  • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk.

 

Innen Mangfold i naturen er kunnskaper i dyreatferd nødvendig for å forstå evolusjon og økologi. Dyrenes atferd er en adaptiv egenskap utviklet i evolusjonen slik at dyret fungerer mest mulig optimalt i sin habitat. Også husdyr prøver å tilpasse atferden etter dette. Allerede Darwin la vekt på atferdens betydning for evolusjonen. Læreren bør derfor trekke inn etologisk (atferdsøkologisk) stoff i undervisning i evolusjonslære og økologi, noe som også kan bidra til å gjøre dette stoffet mer interessant og begripelig. For alle sider ved dyrets atferd kan en be elevene diskutere hvordan den aktuelle atferden kan bidra (direkte eller indirekte) til overlevelse og reproduksjon. Etologi kan inngå innen disse målene for Mangfold i naturen (viktige stikkord uthevet):

  • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
  • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
  • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene.

 

Dyrevelferd inngår så vidt i kompetansemålene for naturfag etter 4. årstrinn, slik at elever kan ha berørt dette temaet tidligere. Da er grunnlaget lagt for å gå dypere inn i biologien rundt dyrevelferd på ungdomstrinnet, slik at diskusjoner om dyrevelferd ikke bare baserer seg på synsing, men på biologisk fagkunnskap om hvordan dyret egentlig har det.

Dyrevelferd som tema er spesielt viktig på ungdomstrinnet. I følge Dyrevelferdslovens  §6 skal barn kunne ha selvstendig ansvar for dyr fra de er 16 år. Samtidig krever samme paragraf at alle som har ansvar for dyr skal ha tilstrekkelig kompetanse til å sikre dyret god dyrevelferd. Slik kompetanse må ungdommene da tilegne seg før de når 16-årsalderen. Det er derfor naturlig å gi grunnleggende kunnskaper om dyrevelferd i naturfag på ungdomstrinnet, kanskje særlig i 9. og 10. klasse.

Læreplan i KRLE

Dyrevelferd som tema kan også være aktuelt innen KRLE, som ledd i etikkdiskusjoner. Tips gjerne KRLE-lærer om dette, om du ikke er en slik selv.

Dyrevelferd kan inngå som tema innen disse målene i KRLE-fagplanen av 2015 (viktige stikkord uthevet):

  • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
  • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.
Hvordan bruke nettsiden?

Etologi-dyrevelferd.no kan brukes på mange måter – som læringsstøtte, kilde til læringsressurser for lærer og/eller elever, og som inspirasjon for elevens atferdsstudier. Forankring i læreplanene er vist til venstre på denne siden.

Det er viktig å bruke de to hovedsidene først: Etologi og evt. Dyrevelferd, slik at en får en generell oversikt over etologifaget og hva dyrevelferd egentlig er. Her brukes også begreper som en vil støte på i dyreartssidene. Eleven kan velge å fordype seg i spesielle temaer innen etologi eller dyrevelferd, eller i atferd hos en dyreart.

Dyreartssidene har litt ulik stil og ulikt omfang. Lærer kan evt. anbefale de mer krevende sidene til dyktige elever. En slik side er f.eks. siden om Rein, som også er noe mer økologisk rettet. Elever som trenger ekstra motivasjon for naturfaget kan evt. anbefales å kikke på sidene for sports- og selskapsdyr som hund eller katt.

Elevene bør oppfordres til å finne mer stoff om de temaene de arbeider med. Noen lenker er nevnt i høyre spalte på denne siden, men eleven bør henvises til Aktuelle lenker, nederst på nettsiden. Det finnes mye godt stoff om dyreatferd på internett om en bruker en søkemotor.

Elevene bør først søke etter en dyreart på Store Norske Leksikon, snl.no. For mer stoff kan elevene gjerne søke på Wikipedia, spesielt når det gjelder ville arter. Engelske Wikipedia-sider har generelt mye mer stoff enn de norske, og det er her vanlig også å ha et avsnitt om atferd hos dyrearten. Ved å bruke slike engelske sider, kan eleven også kombinere naturfag med engelsk.

forskning.no vil en finne mange interessante tematiske sider om dyr, basert dels på norsk og dels på utenlandsk stoff. Se under temaet Dyreverden.

YouTube finnes et utall både lærerike og morsomme videoer om dyr. Mange av disse viser interessante aspekter ved dyrenes atferd. På Foreningen Norske Etologers facebookside finner en mange slike videoer. På Braastads nettside, www.braastad.info/katter (et stykke ned på siden) finnes ca. 30 slike videoer med katter. Lærer bør bidra til å forklare atferden som ses.

Dyktige elever som trenger ekstra utfordringer kan oppfordres til å utforske den engelskspråklige nettsiden med læringsressurser i dyrevelferd, utarbeidet av en internasjonal forskergruppe der NMBU også deltok, Animal Welfare Science Hub. Se også info om denne lenken i høyre spalte her.

Øverst på nettsiden finner en menyer for Ord og uttrykk med begrepsdefinisjoner, og Oppgaver, med forslag til øvingsoppgaver elevene kan arbeide med. Lærer og elev kan også utarbeide eget forsøksopplegg. Under Etologiske tema finner en beskrivelse av enkle observasjonsmetoder som brukes i etologi. Atferd kan studeres kvalitativt ved beskrivelse av dyrets/dyrenes atferd og forsøk på å lage et etogram med beskrivelse av ulike atferdskategorier dyret viser. Atferd kan også studeres kvantitativt, slik at eleven har noe å regne på og kan produsere tabeller eller figurer fra.

Andre læringsressurser innen etologi og dyrevelferd

En rekke nettsider har aktuelt og faglig kvalitetssikret stoff om dyreatferd og dyrevelferd. Dette er stoff som er fritt tilgjengelig, men elevene bør inkludere relevante referanser når de bruker stoffet i rapporter de lager.

www.animalpickings.com  – Populærvitenskapelig nettside for Faggruppe etologi og husdyrmiljø ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

www.animalwelfarehub.com/LearningMaterials – Nettside med engelskspråklige «learning objects» innen dyrevelferd, laget av et internasjonalt forskernettverk med midler fra EU. NMBU deltok i dette. De ulike læringsobjektene har ulike nivåer, men med brukbare engelskkunnskaper er de ikke så vanskelige. Her er det en fin mulighet til å kombinere bruk av engelsk og biologi i undervisningen.

www.braastad.info – Bjarne O. Braastads egen nettside med enkelt fagstoff om etologi, dyrevelferd, katter, og forholdet mellom dyr og mennesker.

www.etologi.no – Nettsiden til Foreningen Norske Etologer, der det finnes stoff om etologer og etologiske nyheter.

www.facebook.com/ForeningenNorskeEtologer – Den offentlige facebook-siden til Foreningen Norske Etologer. Mange av oppslagene her inneholder lenker og videoer som belyser dyrs atferd.

 

Se ellers under Aktuelle lenker for flere ressurser.